Nä, men om en skulle sätta sig utanför Riksdagen?

Liked it? Take a second to support emmasundh on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Loading Likes...

Lämna ett svar